รายงานราคาสินค้าเกษตร ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ไก่พันธุ์เนื้อบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จ.ชลบุรี 39.00 บาท/กก. <<บริษัท ชลเจริญ จ.ชลบุรี มันสำปะหลังสด ชนิดแป้ง 25% 2.70 บาท/กก.,มันสำปะหลังสด ชนิดแป้ง 30% 2.95 บาท/กก.>><<โรงงานอาหารสยาม จ.ชลบุรี สับปะรดโรงงาน ผลใหญ่ - บาท/กก.,สับปะรดโรงงาน ผลเล็ก - บาท/กก.>><<โรงงานสุขสมบูรณ์ จ.ชลบุรี ปาล์มน้ำมัน ทะลายใหญ่ 3.35 บาท/กก.,ปาล์มน้ำมัน ทะลายเล็ก 2.95 บาท/กก.>><<ไทยอีสเทิร์นรับเบอร์ จ.ชลบุรี ปาล์มน้ำมัน ทะลายใหญ่ น้ำมัน 17% 3.35 บาท/กก.,น้ำยาง 26.00 บาท/กก.>><<ร้านสินการยาง จ.ระยอง ยางแผ่นดิบชั้น 3 40.00 บาท/กก.,ขี้ยาง 20.00 บาท/กก.>><<บริษัทสำปะหลังพัฒนา จ.ระยอง มันสำปะหลังสด ชนิดแป้ง 30% 2.95 บาท/กก.>><<บริษัท SAICO จ.ระยอง สับปะรดโรงงาน ผลใหญ่ - บาท/กก.,สับปะรดโรงงาน ผลเล็ก - บาท/กก.>><<บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท๊กกรุ๊ป จ.ระยอง น้ำยางสด 27.00 บาท/กก.>><<ศิริปุณย์ฟาร์ม จ.ฉะเชิงเทรา สุกรมีชีวิต 66.50 บาท/กก.>><<สหกรณ์ไข่ไก่ จ.ฉะเชิงเทรา ไข่ไก่คละ(ร้อยฟองละ) 280 บาท,ไข่ไก่เบอร์ 3(ร้อยฟองละ) 230 บาท>><<ร้านสินงอกงาม จ.ฉะเชิงเทรา กุ้งขาวขนาด 40 ตัว -/กิโลกรัม,กุ้งขาวขนาด 50 170 ตัว/กิโลกรัม,กุ้งขาวขนาด 60 160 ตัว/กิโลกรัม,กุ้งขาวขนาด 70 150 ตัว/กิโลกรัม,กุ้งขาวขนาด 80 135 ตัว/กิโลกรัม>><<จุกพืชไร่ ตลาดกบินทร์บุรี มันสำปะหลังสดคละ - บาท/กิโลกรัม,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฝัก ความชื้น 30 % - บาท/กก,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมล็ด ความชื้น 30 % - บาท/กก.,ข้าวเปลือกหอมจังหวัด เกวียนละ (ข้าวใหม่) - บาท/กก.,ข้าวเปลือกเจ้านาปี - บาท/กก<<โรงสีธัญญนันท์เจริญกิจ จำกัด อ.ศรีมหาโพธิ ข้าวเปลือกหอมจังหวัด (เกวียนละ) ข้าวใหม่ ความชื้น 15% - [km/กก.