KM Of Zone6  KM ด้านติดตามประเมินผล ปี 2558  ปี 2557
Focus Group แนวทางจัดทำแผนพัฒนา ปี 2558  KM ด้านนโยบายและแผน
คู่มืองานการเงินและบัญชี งานสารบัญ 3 ชม. ปี 2558  KM ด้านบริหารทั่วไป
แนวทางการจัดทำข้อมูล ปี 2558 KM ด้านพัฒนาคุณภาพข้อมูล
การจัดการด้านกรองความรู้  KM ด้านวิจัย
ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านสั่งสมประสบการณ์ Website ปี 2558  KM รวม